Fundusz SIF (Specialised Investment Fund) w Luksemburgu

Fundusz SIF

Jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych często tworzonych w Luksemburgu są specjalistyczne fundusze inwestycyjne SIF. Według raportu rocznego ALFI (The Association of the Luxembourg Fund Industry) 2014/2015 w marcu 2015 r. w Luksemburgu działało ponad 1500 takich funduszy (zobacz raport ALFI).

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne tworzone są w oparciu o ustawę z 13 lutego 2007 r. (tzw. ustawa SIF). Ustawa SIF zezwala na dużą elastyczność zarówno w zakresie formy, polityki inwestycyjnej, jak i podziału zysków. Fundusz SIF może zostać ukształtowany zarówno jako fundusz otwarty, jak i fundusz zamknięty.

Podstawowe cechy funduszu SIF

Najważniejsze cechy luksemburskich specjalistycznych funduszy inwestycyjnych SIF są następujące:

  • mogą one działać w różnych formach prawnych, w tym w formie spółek kapitałowych;
  • ograniczenia inwestycyjne dla funduszy SIF są znacznie łagodniejsze niż dla funduszy typu UCITS, przez co fundusze mogą inwestować w różnego rodzaju aktywa, zarówno mniej jak i bardziej płynne, np. papiery wartościowe, nieruchomości, udziały w innych spółkach, itp.;
  • mogą być one tworzone jako fundusze parasolowe z jednym lub więcej subfunduszami, co pozwala dodatkowo na zróżnicowanie polityki inwestycyjnej pomiędzy subfunduszami w zależności od potrzeb;
  • podlegają one nadzorowi luksemburskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (CSSF) i są tworzone na podstawie udzielonego uprzedniego zezwolenia;
  • wymogi kapitałowe to minimum 1 250 000 EUR (przy czym próg ten musi być osiągnięty w ciągu 12 miesięcy od udzielenia zezwolenia).

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących specjalistycznych funduszy inwestycyjnych SIF, zapraszam do kontaktu mailowego.

Akcje na okaziciela. Prawne rozwiązania w Luksemburgu

We wczorajszym „Dzienniku Gazecie Prawnej” Patryk Słowik opublikował ciekawy artykuł dotyczący rządowych planów zmodyfikowania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do tzw. akcji na okaziciela („Zmierzch papierów na okaziciela”, Dziennik Gazeta Prawna z 23 sierpnia 2016 roku).

Akcje te dość łatwo wymykają się przepisom mającym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przez co od dawna są na celowniku chociażby FATF czy OECD. Powyższe plany nie są więc specjalnie zaskakujące. Przyjrzyjmy się zatem jak do powyższej kwestii odniósł się całkiem niedawno ustawodawca luksemburski. Continue Reading

Spółka S.à r.l.-S: Société à responsabilité limitée simplifiée

luxembourg_philarmonie_jnl_01

(photo by Jean-Noël Lafargue)

S.à r.l.-S

W dniu 13 lipca 2016 roku luksemburski parlament przyjął ustawę, która tworzy nową formę prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie uproszczoną spółkę S.à r.l  (Société à responsabilité limitée simplifiée, S.à r.l.-S). Przypomnijmy, że „zwykła” spółka S.à r.l (Société à responsabilité limitée) stanowi odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

S.à r.l.-S będzie wariantem spółki S.à r.l i co do zasady regulowana będzie ona w oparciu o przepisy dotyczące spółki S.à r.l., z pewnymi jednakże istotnymi wyjątkami, o których mowa poniżej. Continue Reading

Fundusz RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) w Luksemburgu

RAIF jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku funduszy inwestycyjnych

Luksemburskie fundusze typu UCITS od lat cieszą się największą popularnością wśród inwestorów. Drugą obok UCITS znaczącą grupą luksemburskich funduszy inwestycyjnych stanowią specjalistyczne fundusze inwestycyjne (fonds d’investissements specialisé, SIF) tworzone na mocy ustawy z 2007 r. (Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés). Znacznie mniej jest natomiast funduszy SICAR oraz funduszy funkcjonujących na podstawie rozdziału drugiego ustawy z 2010 r.

Cechą wspólną wyżej wymienionych rodzajów funduszy jest nadzór luksemburskiej Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) polegający między innymi na konieczności uzyskania uprzedniej autoryzacji tego organu dla nowozakładanych funduszy, która opóźnia czas wprowadzenia danego produktu na rynek. Continue Reading

Reforma publikacji w luksemburskim rejestrze spółek (RCS)

Zmiany w RCS – Rejestrze spółek handlowych w Luksemburgu

1 czerwca 2016 r. weszły w życie liczne zmiany wprowadzone zmianą ustawy dotyczącej publikacji informacji w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS). Warto wskazać, że dokumenty złożone do publikacji przed 1 czerwca br. podlegają publikacji według wcześniej obowiązujących zasad. Continue Reading

Spółka SCSp (Société en commandite spéciale)

Nowa forma prawna działalności – spółka SCSp

Jedną z niedawno wprowadzonych form prawnych spółek luksemburskich jest specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale – SCSp). Cieszy się ona sporą popularnością tym bardziej, że w tej formie mogą być tworzone również fundusze inwestycyjne, w tym specjalistyczne fundusze inwestycyjne (fonds d’investissements spécialisée – SIF). Continue Reading