Depozytariusz akcji na okaziciela. Prawne rozwiązania w Luksemburgu

Villa_Vauban_Luxembourg_parc_03
We wczorajszym „Dzienniku Gazecie Prawnej” Patryk Słowik opublikował ciekawy artykuł dotyczący rządowych planów zmodyfikowania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do tzw. akcji na okaziciela („Zmierzch papierów na okaziciela”, Dziennik Gazeta Prawna z 23 sierpnia 2016 roku).

Akcje te dość łatwo wymykają się przepisom mającym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przez co od dawna są na celowniku chociażby FATF czy OECD. Powyższe plany nie są więc specjalnie zaskakujące. Przyjrzyjmy się zatem jak do powyższej kwestii odniósł się całkiem niedawno ustawodawca luksemburski. Continue Reading

S.à r.l.-S: uproszczona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

luxembourg_philarmonie_jnl_01

(photo by Jean-Noël Lafargue)

S.à r.l.-S

W dniu 13 lipca 2016 roku luksemburski parlament przyjął ustawę, która tworzy nową formę prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie uproszczoną spółkę S.à r.l  (Société à responsabilité limitée simplifiée, S.à r.l.-S). Przypomnijmy, że „zwykła” spółka S.à r.l (Société à responsabilité limitée) stanowi odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

S.à r.l.-S będzie wariantem spółki S.à r.l i co do zasady regulowana będzie ona w oparciu o przepisy dotyczące spółki S.à r.l., z pewnymi jednakże istotnymi wyjątkami, o których mowa poniżej. Continue Reading

Fundusz RAIF w Luksemburgu (Reserved Alternative Investment Fund)

RAIF: odpowiedź na zapotrzebowanie rynku funduszy inwestycyjnych

Luksemburskie fundusze typu UCITS od lat cieszą się największą popularnością wśród inwestorów. Drugą obok UCITS znaczącą grupą luksemburskich funduszy inwestycyjnych stanowią specjalistyczne fundusze inwestycyjne (fonds d’investissements specialisé, SIF) tworzone na mocy ustawy z 2007 r. (Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés). Znacznie mniej jest natomiast funduszy SICAR oraz funduszy funkcjonujących na podstawie rozdziału drugiego ustawy z 2010 r.

Cechą wspólną wyżej wymienionych rodzajów funduszy jest nadzór luksemburskiej Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) polegający między innymi na konieczności uzyskania uprzedniej autoryzacji tego organu dla nowozakładanych funduszy, która opóźnia czas wprowadzenia danego produktu na rynek. Continue Reading

Reforma publikacji w luksemburskim rejestrze spółek RCS

Zmiany w RCS – Rejestrze spółek handlowych w Luksemburgu

1 czerwca 2016 r. weszły w życie liczne zmiany wprowadzone zmianą ustawy dotyczącej publikacji informacji w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS). Warto wskazać, że dokumenty złożone do publikacji przed 1 czerwca br. podlegają publikacji według wcześniej obowiązujących zasad. Continue Reading

Spółka SCSp (Société en commandite spéciale)

Nowa forma prawna działalności – spółka SCSp

Jedną z niedawno wprowadzonych form prawnych spółek luksemburskich jest specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale – SCSp). Cieszy się ona sporą popularnością tym bardziej, że w tej formie mogą być tworzone również fundusze inwestycyjne, w tym specjalistyczne fundusze inwestycyjne (fonds d’investissements spécialisée – SIF). Continue Reading